You are currently viewing Dangers of failure of the Osoi natural dam in Tajikistan

Dangers of failure of the Osoi natural dam in Tajikistan

Dangers of failure of the Osoi natural dam in Tajikistan Dangers of failure of the Osoi natural dam in Tajikistan

خطرات ناشی از شکست سد طبیعی اوسوی در کشور تاجیکستان
همه ساله مردم عزیز کشور در سمت شمال از سیالب های رودخانه آمو و ضررهای وارده آن رنج می برند. این سیالب ها همه ساله خسارات جبران ناپذیری جانی
و مالی بر مردم عزیزمان وارد می سازد. رودخانه آمو از کوه های پامیر سرچشمه گرفته و در حدود 1126 کیلومتر مرز بین افغانستان و کشورهای تاجیکستان، ازبکستان و
ترکمنستان را تشکیل می دهد. خطری که این رودخانه و حاشیه نشنیان دو طرف آن را تهدید می کند شکست بند طبیعی اوسوی روی رودخانه مرغاب که باعث بوجود آمدن
جهیل سرریز واقع در کشور تاجیکستان شده می باشد.
بند طبیعی اوسوی در جنوب شرق کشور تاجیکستان در شمال والیت بدخشان روی رودخانه مرغاب تاجیکستان واقع شده است. این بند طبیعی در اثر زلزله شدید در سال
1911 و ریزش توده سنگ های کوه های اطراف تشکیل گردیده است. این بند طبیعی ذخیره در حدود 17 میلیارد متر مکعب آب را تشکیل داده است. سالهاست که شکست
این بند طبیعی یکی از موضوعات داغ در کشور تاجیکستان بوده و این کشور با همکاری موسسات بین المللی مطالعاتی روی آن انجام داده و سیستم های هشداری دهی، تحکیم
سواحل آمو و غیره را برای مناطق آسیب پذیر در خاک خود ایجاد نموده است. لذا بیشترین خسارت را کشور افغانستان در اثر شکست این بند طبیعی خواهد دید.
از وظایف عمده حکومت افغانستان است تا تحلیلی از خطرات شکست این بند طبیعی داشته و مناطق تحت خطر و آسیب پذیر را مشخص نماید. از این رو وزارت انرژی آب با
استفاده از اطالعات موجود تحلیلی از وضعیت موجود نموده و مناطق آسیب پذیر در اثر شکست بند اوسوی را با انجام مدل سازی سیالب مشخص نموده است.
گزارش پیش رو مناطق آسیب پذیر کشور در اثر سیالب ناشی از شکست بند اوسوی را با انجام مدل سازی اولیه مشخص و درجه بندی نموده است. همچنین در این گزارش
تعداد نفوس مردم عزیزمان در مناطق تحت خطر و زیربناها و سرمایه های ملی موجود در مسیر سیالب از قبیل مکاتب، کلینیک ها و دیگر تاسیسات موجود با همکاری وزارت
محترم زراعت، ریاست محترم ارگان های محل، وزارت محترم دولت در امور رسیدگی به حوادث و دیگر ارگان ها به شکل مفصل آورده شده است.

Leave a Reply