تعهد نامه جهت دریافت حق عضویت انجمن تحقیقاتی آب و جیوتکنیک

مطابق با ماده 7 اساس نامه انجمن شرایط کلی عضویت در انجمن قرار ذیل می باشد:

 • تبعه افغانستان باشد.
 • دارای درجه تحصیلی حداقل لیسانس (رشته های مرتبط با آب و جیوتکنیک ) باشد.
 • به منظور عضویت دانشجویی، دانشجویان رشته های مرتبط با آب و جیوتکنیک می توانند عضویت دانشجویی داشته باشند.
 • به قانون اساسی و سایر قوانین نافذه کشور پایبند باشد.
 • به کدام جرم مشهود تحت پیگرد قانونی قرار نداشته باشد.
 • در راه تحقق اهداف این انجمن تلاش نماید.
 • حق العضویت و حق الشمول را منظم پرداخت نماید.

هزینه و نوع عضویت مطابق زیر می باشد:

 1. شرایط عضویت طلائی:

 1. داوطلب دارای درجه تحصیلی ماستر یا بالاتر باشد.
 2. دارای سوابق پژوهشی باشد.
 • استاد دانشگاه و جزو هیِئت علمی دانشگاه باشد.

امتیازات عضویت طلائی:

1- حق اشتراک در جلسات تخصصی انجمن. 2- اشتراک در طرح ها و پروژه های پژوهشی انجمن، 3- چاپ مقاله در نشریه انجمن، 4- ارسال مقالات علمی از طریق انجمن به نشریه های بین المللی، 5- اشتراک ویژه در ورکشاپ های آموزشی، 6- اشتراک در سمینارها و کنفرانس های علمی انجمن و ارائه مقالات علمی.

 1. شرایط عضویت نقره ای:

 

 1. داوطلب دارای درجه تحصیلی لیسانس باشد.

امتیازات عضویت نقره ای:

1- اشتراک در طرح های پژوهشی انجمن، 2- اشتراک ویژه در ورکشاپ های آموزشی انجمن، 3- اشتراک در سمینارها و کنفرانس های علمی انجمن

 1. شرایط عضویت دانشجویی:
 2. دانشجو در رشته های مرتبط با منابع آب و جیوتکنیک

امتیازات عضویت دانشجویی:

1- اشتراک ویژه در ورکشاپ های آموزشی انجمن، 2- اشتراک در طرح های پژوهشی، 3- چاپ مقاله در نشریه انجمن، 4- ارسال مقالات علمی از طریق انجمن به نشریه های بین المللی

 1. حق العضویت:

اعضای محترم مکلف به پرداخت حق العضویت مطابق به راهنمایی در جدول ذیل میباشند.

نوع عضویت یک ساله دوساله سه ساله پنج ساله
نقره ای و طلایی ( برای اساتید 10 درصد تخفیف در نظر گرفته میشود) 600 1000 1500 2000
دانشجویی 100

 1. مدارک مورد نیاز:

 • کپی تذکره یا تذکره الکترونیکی
 • خلص سوانح (سی وی)
 • دو قطعه عکس 3×4
 • کاپی از مدارک تحصیلی
 • در صورت دانشجو بودن کارت دانشجویی
 • فیش واریز حق عضویت به اکانت بانکی انجمن
 • در صورت استاد دانشگاه بودن کارت استادی

اینجانب ضمن تأیید مندرجات فوق، درخواست عضویت در انجمن تخصصی انجنیری منابع آب و جیوتکنیک افغانستان را دارم و متعهد می شوم که کلیه مقررات اساس نامه انجمن را رعایت نمایم.

تاریخ:                                                                  امضاء داوطلب:

دانلود فایل راهنمای تکمیل فرم درخواست عضویت

دانلود فایل فرم عضویت در_انجمن تحقیقاتی آب و جیوتکنیک